تبلیغات
پنجره ی چهارمی ها - سوالات جغرافیا کلاس چهارم

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ


پنجره ی چهارمی ها
 
برای یاد گیری دانش تلاش نیاز است

محل درج آگهی و تبلیغات
 

 

 

۱-در نقشه همیشه ...............در بالا و ..............در پایین و.............در سمت راست و ............در سمت چپ قرار دارد؟

الف: پاسخ درست را با علامت × مشخص كنید.3نمره
1ـ خورشید از كدام طرف غروب می كند ؟

شمال
مغرب
مشرق
جنوب

2ـ به كمك چه دانشی می توانیم محیط زندگی خود و دیگران را بشناسیم؟

جغرافیا
تاریخ
دینی
مدنی

3ـ در گوشه ای از نقشه معنی رنگ ها و علامت های نقشه را می نویسند ، به آن چه می گویند؟

جهت های نقشه
ناهمواری های نقشه
راهنمای نقشه
حاشیه ی نقشه

4ـ رنگ آبی در نقشه نشانه ی چیست؟

كوه
آب ها
جنگل
صحرا

5ـ به كوه هایی مانند زنجیر به هم متصل شده اند. چه می گویند ؟

ناهمواری
كوهپایه
رشته كوه
قله

6ـ رشته كوه شمال ایران كدام است ؟

زاگرس
الـــبرز
دماوند
تفتان

ب: جاهای خالی را با كلمات مناسب كامل كنید. 2نمره

1ـ شكلی كه زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد .........................................................است.
2ـ به پستی و بلندی های زمین ......................................... می گویند.
3ـ به زمین های صاف و هموار..............................................می گویند.
4ـ وقتی از به هم پیوستن جویبار ها ................................ تشكیل می شود.

د: صحیح یا غلط بودن عبارات زیررا باعلامت × مشخص كنید. 2نمره
1ـ وقتی از آسمان به زمین نگاه می كنیم ، خانه ها كوچك دیده می شوند .

صحیح
غلط

2ـ خاك دشت كویر برای كشاورزی مناسب است.

صحیح
غلط

3ـ كوهپایه ،بالاترین نقطه ی كوه است.

صحیح
غلط

4ـ « دماوند » بلندترین قله ی ،رشته كوه زاگرس است .

صحیح
غلط

ه: به سؤالات زیر پاسخ دهید.
1ـ چهار مورد از وسایل آموزش و یادگیری جغرافیا را نام ببرید ؟1نمره

2ـ مركز استان های داده شده را بنویسید؟2 نمره

• سنندج ( ................................... )
• گلستان ( ................................... )
• كرمان ( ................................... )
• خوزستان ( ................................... )

3ـ ازقطب نما چه استفاده ای می كنیم؟1نمره
4ـ دو كوه داخلی ایران را نام ببرید؟1نمره
5 ـ رنگ « قهوه ای پررنگ » در نقشه نشانه ی چیست؟1 نمره
6 ـ از جلگه های شمال ایران فقط دو جلگه را نام ببرید ؟ 1نمره


ی: مفاهیم زیر راتعریف كنید.2نمره
آبرفت
كوهپایه

 

 

2-قطب نما چه نوع وسیله ای می باشد؟

 

 

 

-3نوک عقربه قطب نما همیشه در امتداد ..............و ................قرار دارد.

 

 

 

4--خورشید هر روز صبح ار کدام جهت طلوع می کند؟

 

 

 

الف)شمال                ب)مغرب              ج)جنوب               د)مشرق

 

 

 

5-بین دو جهت اصلی مشرق و جنوب کدام جهت فرعی قرار دارد؟

 

 

 

الف) شمال غربی           ب) جنوب غربی              ج)شمال شرقی        د)جنوب شرقی

 

 

 

6-جهت فرعی شمال غربی بین کدام دو جهت اصلی قرار دارد؟

 

 

 

الف) شمال و مغرب        ب)شمال و مشرق           ج)جنوب و مغرب        د)جنوب و مشرق

 

 

 

7--اگر طوری بایستیم که روبروی ما مشرق باشد در آن صورت پشت سر ما کدام جهت خواهد بود؟

 

 

 

الف)شمال               ب)جنوب               ج) مشرق                د)مغرب

 

 

 

8-بین دو جهت فرعی جنوب غربی و جنوب شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد؟

 

 

 

الف)شمال            ب)جنوب            ج)مغرب              د)مشرق

 

 

 

9-خورشید در پایان روز از کدام سمت غروب می کند؟

 

 

 

الف) مشرق                 ب) مغرب          ج)شمال             د) جنوب

 

 

 

10-وسیله ای که جهت قطب شما و جنوب را به ما نشان می دهد ..................نامیده می شود.

 

 

 

1-کدام یک از دانش های زیر به ا کمک می کند تا از چگونگی زندگی مردم در مکان های مختلف آگاه شویم؟

 

 

 

    -تاریخ                           -جغرافیا                   -مدنی                 -علوم

 

 

 

2-دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

 

 

 

3-چه وسایلی در یادگیری جغرافیا به ما کمک می کند؟  

 

 

 

4-هر جسمی که مانند توپ باشد.....................می گویند.

 

 

 

5-کره زمین چیست؟

 

 

 

6-در روی کره جغرافیای رنگ های آبی نشانه چیست؟

 

 

 

7-یکی از وسایل یادگیری جغرافیا .................می باشد که شبیه کره ی زمین است.

 

 

 

8-شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان دهد چه نامیده می شود؟

 

 

 

الف)کره جغرافیایی             ب)نقشه              ج) راهنمای نقشه             

 

 

 

9-معنی هر رنگ یا هر نشانه را که در پایین نقشه نوشته می شود چه می نامند؟

 

 

 

الف)جهت نقشه                  ب)علامتهای نقشه                    ج)راهنمای نقشه

 

 

 

10-برای استفاده از نقشه باید اول به کدام قسمت آن توجه کنیم؟

 

 

 

11-راهنمای نقشه چیست و چه کمکی به ما می کند؟

 

 

 

12-خورشید هر روز صبح ازجهت ..............طلوع و در پایان روز در جهت ................غروب می کند و اگر ما در یک صبح آفتابی طوری بایستیم که دست راست ما به طرف................و دست چپ ما به طرف ...............باشد در آن صورت روبروی ما ...................و پشت سر ما ....................خواهد بود.

 

 

 

13-چهار جهت اصلی .................و...............و....................و.................نام دارند.

 

 

 

14-چهار جهت فرعی ............و.............و.............و.............می باشند.

 

 

 

15-بین دو جهت شمال و مشرق کدام جهت فرعی قرار دارد؟

 

 

 

16-جهت فرعی جنوب غربی بین کدام دو جهت اصلی قرار دتارد؟

 

 

 

??-به بالا ترین نقطه در روی کره زمین..................و به پایین ترین نقطه ی زمین ................می گویند.

 

 

 

الف) گزینه صحیح را با علامت ضربدر مشخص نمائید . ( بارم هر مورد 5/. نمره

 

 

 

 

 

 

1- خورشید هر روز صبح از جهت . .. . . . طلوع و در جهت . . . . . . غروب می کند.

 

 

 

الف:شمال،جنوب            ب: مغرب،مشرق         ج:جنوب،مغرب         د:مشرق،مغرب

 

 

 

 

 

 

2-دو قله معروف رشته کوه زاگرس کدام ها هستند؟

 

 

 

الف:دنا ،کوه               ب:زردکوه،دنا              ج:سهند و سبلان        د:دماوند،علم کوه

 

 

 

 

 

 

3-کدام جلگه در کنار خلیج فارس قرار دارد؟

 

 

 

الف:جلگه ی خوزستان            ب:جلگه گرگان          ج:جلگه مغان     د:جلگه گیلان

 

 

 

 

 

 

4-به زمین های هموار . . . . . . . . .می گویند.

 

 

 

الف: کویر                 ب: جلگه                   ج: دشت                 د: کوهپایه

 

 

 

 

 

 

5-مسیر کدامیک از رودهای زیر کوتاه تر است و به کجا می ریزد؟

 

 

 

الف:زاینده رود،به باتلاق گاو خونی               ب:چالوس ،دریای خزر

 

 

 

ج: تلخه رود ،دریاچه ی ارومیه                     د: رود کر ،دریاچه بختگان

 

 

 

 

 

 

6-کدامیک از شهرهای زیر به انواع راه های زمینی ،هوایی و آبی دسترسی دارد؟

 

 

 

الف: بندر عباس             ب: تهران                ج: بندر انزلی              د: یزد

 

 

 

 

 

 

ب)جاهای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کنید. ( هر جای خالی 5/. نمره )

 

 

 

 

 

 

1-بلندترین قله ی ایران . .دماوند . . . . نام دارد که بلندی آن . . .5610. .. . متر است که در رشته کوه . ..البرز. . . . قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

2-رود از به هم پیوستن    جویبارها      تشکیل می شود.

 

 

 

 

 

 

3-یکی از راه های شناخت محیط زندگی خود و دیگران     دانش جغرافیا    است.

 

 

 

 

 

 

4-عشایر دامهای خود را در فصل بهار و تابستان به    ییلاق  و در فصل پاییز و زمستان به    قشلاق   می برند.

 

 

 

 

 

 

5-راه آهن سراسری ایران از بندر   ترکمن   در شمال به بندر   عباس   در جنوب مربوط می شود.

 

 

 

 

 

 

6-به گودال های بسیار بزرگی در روی زمین که از آب پر شده اند   دریا     می گویند.

 

 

 

 

 

 

ج)صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. ( هر مرد 25/. نمره )

 

 

 

 

 

 

1-کره ی جغرافیایی وسیله ای است که زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد.

 

 

 

 صحیح               غلط

 

 

 

 

 

 

2-خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب است.              صحیح              غلط

 

 

 

3-از جاری شدن آب بر روی زمین جویبار پدید می آید.             صحیح               غلط

 

 

 

 

 

 

4-خلیج فارس و دریای عمان از نظر صید ماهی خاویار اهمیت دارد.

 

 

 

صحیح                        غلط

 

 

 

 

 

 

5-به کالاهایی که در داخل یک کشور تولید شده و سپس به جاهای دیگر فرستاده می شوند صادرات گویند.                 صحیح                     غلط

 

 

 

 

 

 

6-راه های زمینی مهمترین وسیله ارتباطی بین شهرها هستند.       صحیح       غلط

 

 

 

 

 

 

د) به سئوالات زیر پاسخ دهید.

 

 

 

1- نقشه چیست ؟ و در خواندن نقشه چه چیزی به ما کمک می کند ؟ ( 1 نمره )

 

 

 

شکلی است که زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد. راهنمای نقشه

 

 

 

 

 

 

2-آبرفت چیست ؟ ( 1 نمره )

 

 

 

شن و ماسه و گل لایی که رودها با خود می آورند آبرفت می گویند.

 

 

 

 

 

 

3-سد چیست؟و چه فایده هایی دارد؟ (1 نمره )

 

 

 

دیوار بلندی که جلوی آب می بندند .تولید برق –آب آشامیدنی –آبیاری مزارع

 

 

 

 

 

 

4-سه ناحیه آب و هوایی ایران را به ترتیب وسعت بنویسید؟ ( 1 نمره )

 

 

 

گرم و خشک ،کوهستانی ،معتدل خزری

 

 

 

 

 

 

5-بازرگانی چیست ؟ ( 1 نمره )

 

 

 

خرید و فروش در داخل کشور یا با کشورهای دیگر را بازرگانی می گویند.

 

 

 

 

 

 

6-فرودگاه بین المللی با فرودگاه داخلی چه تفاوتی دارد ؟ ( 1 نمره )

 

 

 

از فرودگاه بین المللی می توان به خارج از کشور پرواز کرد ولی از ف6رودگاه داخلی فقط به شهرهای ایران

 

 

 

 

 

 

7-صادرات و واردات ایران را نام ببرید؟ ( 5/1 نمره ) ( هر کدام سه مورد )

 

 

 

صادرات : قالی –پسته –نفت

 

 

 

واردات :دارو – کاغذ –ماشین

 

 

 

 

 

 

 

 

1- بلند ترین قله ایران چه نام دارد ؟   

 

 

 

 

الف-دنا (      )      ب-  زردکوه (       )      ج -دماوند (      )            د-سهند (      )

2-شن وماسه و گل ولایی که رودها به همراه می برند ،چه نامیده می شود؟

الف –رود (     )       ب- آبرفت (     )        ج-جلگه (     )   د- جویبار (     )

3-خشکی هایی که سر از آب بیرون آورده اند چه نامیده می شوند ؟

الف – دشت (     )   ب- جزیره  (     )       ج –بندر (     )   د-جلگه   (     )

4-در کدام ناحیه ،بیشتر ماه های سال هوا سرد است و برف زیاد بر کوه ها می نشیند ؟

الف- ناحیه کوهستانی (     )  ب- ناحیه خزری (     )  ج- ناحیه گرم وخشک (     ) د- ناحیه معتدل (     )

5- دریاچه ی ....................................... بزرگ ترین دریاچه ی داخلی کشورماست .

6-طولانی ترین رود ایران رود ................................. است .

7.......................و ........................... دو قله بلند زاگرس می باشند .

8-سد امیر کبیر بر روی رود ................................  بسته شده است .

9- رود چالوس به دریای ...................ورود زاینده رود به ........................... می ریزد .

10-به وسایلی که مردم وکالاها را جا به جا می کنند وسایل ................................. می گویند .

 

 

 

11-جغرافیا چگونه دانشی است ؟1

 

 

 

12- چهار جهت اصلی نقشه را نام ببرید ؟ 1

 

 

 

13-بازرگانی را تعریف کنید ؟ 1

 

 

 

14-نقشه چیست ؟ 1

 

 

 

15- دشت را تعریف کنید ؟و دو دشت نام ببرید ؟5/ 1

 

 

 

16- چرا در کناره های دریای خزر ،جنگل های انبوه روییده اند ؟1

 

17- دو رود که به دریاچه ی ارومیه می ریزند نام ببرید ؟ 1

 

 

 

18-چرا آب همه ی رود ها برای کشاورزی قابل استفاده نیست ؟1

 

 

 

19-بازرگانی را تعریف کنید؟1

 

 

 

20- دریای خزر از چه نظر اهمیت دارد ؟1

 

 

 

21- جلگه چگونه به وجود می آید ؟1

 

 

 

 

22- رشته کوه را تعریف کنید و دو رشته کوه مهم ایران را نام ببرید ؟5/ 1

 

 

23- بندر را تعریف کنید ؟ 1

 

 

 

 

 

 

   الف-دنا (      )      ب-  زردکوه (       )      ج -دماوند (      )            د-سهند (      )

 

 

 

2-شن وماسه و گل ولایی که رودها به همراه می برند ،چه نامیده می شود؟

 

 

 

الف –رود (     )       ب- آبرفت (     )        ج-جلگه (     )   د- جویبار (     )

 

 

 

3-خشکی هایی که سر از آب بیرون آورده اند چه نامیده می شوند ؟

 

 

 

الف – دشت (     )   ب- جزیره  (     )       ج –بندر (     )   د-جلگه   (     )

 

 

 

4-در کدام ناحیه ،بیشتر ماه های سال هوا سرد است و برف زیاد بر کوه ها می نشیند ؟

 

 

 

الف- ناحیه کوهستانی (     )  ب- ناحیه خزری (     ) 

 

 

 

ج- ناحیه گرم وخشک (     ) د- ناحیه معتدل (     )

 

 

 

5- دریاچه ی ....................................... بزرگ ترین دریاچه ی داخلی کشورماست .

 

 

 

6-طولانی ترین رود ایران رود ................................. است .

 

 

 

7.......................و ........................... دو قله بلند زاگرس می باشند .

 

 

 

8-سد امیر کبیر بر روی رود ................................  بسته شده است .

 

 

 

9- رود چالوس به دریای ...................ورود زاینده رود به ........................... می ریزد .

 

 

 

10-به وسایلی که مردم وکالاها را جا به جا می کنند وسایل ................................. می گویند .

 

 

 

11-جغرافیا چگونه دانشی است ؟

 

 

 

12- چهار جهت اصلی نقشه را نام ببرید ؟

 

 

 

 

13-نقشه چیست ؟

 

 

 

 

14- دشت را تعریف کنید ؟و دو دشت نام ببرید ؟

 

 

 

 

15- چرا در کناره های دریای خزر ،جنگل های انبوه روییده اند ؟

 

 

 

           

 

 

 

16- دو رود که به دریاچه ی ارومیه می ریزند نام ببرید ؟

 

 

 

 

17-چرا آب همه ی رود ها برای کشاورزی قابل استفاده نیست ؟

 

 

 

18-به چه کاری بازرگانی گویند ؟

 

 

 

19- دریای خزر از چه نظر اهمیت دارد ؟

 

 

 

20- جلگه چگونه به وجود می آید ؟

 

 

 

 

21- رشته کوه را تعریف کنید و دو رشته کوه مهم ایران را نام ببرید ؟

 

 

22-بین جهت های فرعی (شمال غربی وشمال شرقی) کدام جهت اصلی قراردارد؟

 

شمال             جنوب               مشرق                    مغرب

23-بین جنوب ومشرق کدام جهت فرعی قرار دارد ؟

 

 

 

 

شمال غربی     شمال شرقی      جنوب غربی      جنوب شرقی

 

24-درشمال ایران چه دریایی قرار گرفته است؟

 

 

 

 

25-خلیج فارس دریای خزر دریای عمان هیچکدام

 

 

26-رشته کوه البرز درکدام قسمت ایران قرار گرفته است؟

 

 

شمال                          جنوب                       شمال غربی                     غرب

 

27-به بالاترین نقطه کوه چه می گویند؟

 

 

قله                  کوهپایه                     د امنه                      همه ی موارد

 

28-کدام جلگه درکنار دریای خزر قرار دارد؟

 

 

 

 

جلگه ی خوزستان           جلگه ی گرگان                    جلگه ی کناره خلیج فارس                           هیچکدام

 

 

-29کدام ناحیه آب وهوایی ایران ، وسعت بیشتری دارد؟

 

 

گرم وخشک         معتدل خزری         کوهستانی                    هیچکدام

 

 

 

30-مقدار بارش باران با باران سنج اندازه گیری می کنیم. صحیح غلط

 

31-خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب است. صحیح    غلط

 

 

 

32-از به هم پیوستن جویبار ها رود بوجود می آید. صحیح غلط

 

33-به پستی ها ی زمین ناهمواری می گویند. صحیح غلط

 

34-دو دشت وسیع ایران ، دشت.......................... و....................... است.

 

 

35-دو قلّه ی بلند رشته کوه زاگرس ....................... و ......................... می باشد.

 

36-عکس وفیلم و.................. و ......................... از وسایل یادگیری جغرافیا هستند.

 

37-بلند ترین قله ی ایران ......................... است.

38در فصل تابستان هوا ............................. ودرفصل زمستان هوا ...................... است.

 

39-جلگه چگونه بوجود می آید

 

رشته کوه را تعریف کنید.

 

 

 

الف- جملات صحیح وغلط را با علامت (×) مشخص کنید .

 

 

 

1- رشته کوه زاگرس در مغرب و جنوب غربی ایران قرار دارد .    صحیح (   )     غلط (   )

 

 

 

2- بالاترین نقطه ی روی کره جغرافیا قطب جنوب است .     صحیح (   )     غلط (   )

 

 

 

3- جنوب غربی بین دو جهت اصلی جنوب و غرب قرار دارد .     صحیح (   )     غلط (   )  

 

 

 

 4- خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب است .             صحیح (   )     غلط (   )

 

 

 

 ب- پاسخ درست را با علامت (× )مشخص کنید .

 

 

 

5-معنی هر رنگ یا هر نشانه که در پایین نقشه نوشته می شود را چه می گویند ؟

 

 

 

الف – شکل نقشه (   ) ب- علامت نقشه (   ) ج- راهنمای نقشه (   ) د- جهت نقشه (   )

 

 

 

 6-بلند ترین قله ی ایران چه نام دارد ؟   

 

 

 

الف- دنا (   )   ب- زردکوه (   )      ج- سهند (   )     د –دماوند (    )

 

 

 

7-به بالاترین نقطه ی کوه چه می گویند ؟ 

 

 

 

 الف – قله (   )           ب- کوهپایه (   )          ج – دامنه (    )             د- رشته کوه (   )

 

 

 

8-از ته نشین شدن آبرفت ها روی هم پس از سال های زیاد چه چیزی به وجود می آید ؟

 

 

 

الف – رود (   )       ب – جلگه (   )             ج –جویبار (   )            د –دشت (   )

 

 

 

9-در نقشه معمولا"   کوه ها به چه رنگی نشان داده می شوند ؟

 

 

 

الف – قهوه ای (    )         ب – سبز (   )          ج – آبی (   )             د- زرد (    )

 

 

 

ج‌-       در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

 

 

 

10- رشته کوه البرز در ........................... ایران قرار دارد .

 

 

 

11-دو قله ی بلند زاگرس ................... و................... می باشند .

 

 

 

12-به زمین های صاف و هموار ........................ می گویند .

 

 

 

13- کوه های سهند و سبلان در ................................... ایران قرار گرفته اند .

 

 

 

14- به زمین های پایین کوه .........................    می گویند .

 

 

 

15- از به هم پیوستن جویبارها .............................. تشکیل می شود .

 

 

 

 د – به سؤالات زیر  پاسخ دهید .

 

 

 

 16-چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کنند ؟ ( چهار مورد )

 

 

 

  17- چهار جهت اصلی را نام ببرید ؟

 

 

 

  18- رشته کوه را  تعریف کنید و دو رشته کوه مهم  ایران را نام ببرید ؟

 

 

 

  19- مفاهیم زیر را تعریف کنید .

 

 

 

 ناهمواری :

 

 

 

 جویبار  :

 

 

 

 آبرفت :

 

 

 

 قطب نما  :

 

 

 

 20- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟

 

 

 

  21- نقشه چیست ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-

خورشید هر روز صبح از ...........طلوع می کند و در پایان روز در جهت

..........غروب می کند.

 

 

 

 

2- چگونه توسط خورشید جهت های جغرافیایی را

مشخص کنیم؟

 

 

 

 

3- چهار جهت اصلی کدامند؟

 

 

 

 

4- قطب شمال در کجای کره قرار دارد؟

 

 

 

 

5- قطب نما چیست؟

 

 

 

 

6- عقربه ی قطب نما همیشه در امتداد ...........-............

قرار می گیرد.

 

 

 

 

7- جهت های فرعی کدامند؟

 

 

 

 

8- جهت های اصلی و فرعی را با رسم شکل نشان

دهید.

 

 

 

 

درس 5 ناهمواری های ایران سرزمین های بلند

 

 

 

 

1-  به بلند ترین نقطه ی کوه چه می

گویند؟

 

 

 

 

2- رشته کوه چیست؟

 

 

 

 

3- ناهمواری چیست؟

 

 

 

 

4- دو رشته کوه مهم ایران را نام ببرید.

 

 

 

 

5- بلندترین قله ی رشته کوه البرز

..............نام دارد.

 

 

 

 

6- رشته کوه زاگرس در کدام قسمت ایران است؟

 

 

 

 

7- کوهپایه به کدام قسمت کوه می گویند؟

 

 

 

 

8- سرزمین های بلند برای زندگی مناسب تر است

یا سرزمین های پست؟ چرا؟

 

 

 

 

9- رشته کوه البرز در کدام قسمت ایران است؟

 

 

 

 

10- چرا در کوهپایه ها شهر و روستاهای زیادی

به وجود آمده اند؟

 

 

 

 

درس 6  ناهمواری های ایران سرزمین های

پست

 

 

 

 

1-  دشت چیست؟

 

 

 

 

2- دو دشت وسیع ایران را نام ببرید.

 

 

 

 

3- جویبار چگونه به وجود می آید؟

 

 

 

 

4- رود چگونه تشکیل می شود؟

 

 

 

 

5- آبرفت چیست؟

 

 

 

 

6- جلگه چگونه تشکیل می شود؟

 

 

 

 

7- نام سه جلگه ی حاصل خیز ایران را بنویسید.

 

 

 

 

8- چرا در بعضی از دشت ها شهر ها و روستاهای

زیادی به وجود آمده است؟

 

 

 

 

9- از به هم پیوستن رود جویبار درست می شود.

ص ()      غ ()

 

 

 

 

10- خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب است. ص

()       غ ()

 

 

 

 

11- به زمین های صاف و هموار

................. می گویند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1ـ مناسبترین راه برای تهیه نقشه چیست؟

 

 

 

 

 

 

2- وقتی از ارتفاعات و از بالا به پائین نگاه کنیم، مناظر شهرها و روستاها به چه شکل دیده می شود؟

 

 

 

 

 

 

3- پرندگان چگونه می توانند به هنگام پرواز مسیر خود را پیدا کنند؟

 

 

 

 

 

 

4- بهترین نقشه در چه صورت پدید می آید ؟

 

 

 

 

5- در بلندیهای نسبتاً زیاد پستیها و بلندیها و دره های میان کوهها چگونه است ؟

 

 

 

 

 

6- آیا انسان در صورت پرواز می تواند نقشه یک محل راتعیین کند؟توضیح دهید.

 

 

 

7- امروزه نقشه سرزمینهای پهناور و کشورها را چگونه تهیه می کنند؟

.: Weblog Themes By Pichak :.


Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

سالار عقیلی - وطنم


parsskin go Up
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
بک لینک فا