تبلیغات
پنجره ی چهارمی ها - سوالات علوم کلاس چهارم

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ


پنجره ی چهارمی ها
 
برای یاد گیری دانش تلاش نیاز است

محل درج آگهی و تبلیغات
 

الف) پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید . 2 نمره

 

 

 

1- قسمت مایع مانند سلولو که شبیه به سفیده ی تخم مرغ است چه نام دارد ؟

 

الف) پوسته                       ب) هسته                      ج) سیتوپلاسم                        د) استخوان

2- جسمی که سطح آن صاف و براق نیست نور را به طور ................................. بازتابش می کند .

 

3- جریان الکتریسیته در چرخ خیاطی ................................. تولید می کند .

 

4- قطب های ................................. در آهن ربا یک دیگر را جذب می کنند .

 

ج) سوالات صحیح یا غلط : جمله ی صحیح یا غلط را با علامت × مشخص کنید . 1 نمره

 

 

 

1- نزدیک ترین سیاره به خورشید عطارد نام دارد .    صحیح                          غلط

 

2- سنگ های رسوبی به صورت لایه لایه هستند .      صحیح                          غلط

 

 د) به سوالات زیر پاسخ کامل دهید .

 

1- چه عواملی در بازتابش نور مؤثرند ؟ 3 مورد را نام ببرید .   5/1 نمره

 

2- طرز تشکیل سنگ های رسوبی را توضیح دهید . 1 نمره

 

3- دو مورد از فایده های شخم زدن را بنویسید . 1 نمره

 

4- تفاوت مخلوط جوهر در آب با مخلوط شن در آب چیست ؟ 1 نمره

 

5- یک مدار الکتریکی از چه چیزهایی تشکیل شده است ؟ 5/1 نمره

 

6- منظومه ی شمسی را تعریف کنید .  1 نمره

 

7- چرا تنفس از راه بینی بهتر است تا دهان ؟ 5/1 نمره

 

8- چرا هنگام فعالیت حرکات تنفسی افزایش می یابد ؟ 5/1 نمره

 

9- وظیفه ی دستگاه گردش خون چیست ؟ 2 نمره

10- اوره چیست ؟ 1 نمره                                                                                                                                               

۱۱- شکل 0دستگاه ادرار) را با توجه به فلش ها نام گذاری کنید . 2 نمره

نمونه سوالات جغرافیا چهارم دبستان

الف: پاسخ درست را با علامت × مشخص كنید.3نمره
1ـ خورشید از كدام طرف غروب می كند ؟

شمال
مغرب
مشرق
جنوب

2ـ به كمك چه دانشی می توانیم محیط زندگی خود و دیگران را بشناسیم؟

جغرافیا
تاریخ
دینی
مدنی

3ـ در گوشه ای از نقشه معنی رنگ ها و علامت های نقشه را می نویسند ، به آن چه می گویند؟

جهت های نقشه
ناهمواری های نقشه
راهنمای نقشه
حاشیه ی نقشه

4ـ رنگ آبی در نقشه نشانه ی چیست؟

كوه
آب ها
جنگل
صحرا

5ـ به كوه هایی مانند زنجیر به هم متصل شده اند. چه می گویند ؟

ناهمواری
كوهپایه
رشته كوه
قله

6ـ رشته كوه شمال ایران كدام است ؟

زاگرس
الـــبرز
دماوند
تفتان

ب: جاهای خالی را با كلمات مناسب كامل كنید. 2نمره

1ـ شكلی كه زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد .........................................................است.
2ـ به پستی و بلندی های زمین ......................................... می گویند.
3ـ به زمین های صاف و هموار..............................................می گویند.
4ـ وقتی از به هم پیوستن جویبار ها ................................ تشكیل می شود.

د: صحیح یا غلط بودن عبارات زیررا باعلامت × مشخص كنید. 2نمره
1ـ وقتی از آسمان به زمین نگاه می كنیم ، خانه ها كوچك دیده می شوند .

صحیح
غلط

2ـ خاك دشت كویر برای كشاورزی مناسب است.

صحیح
غلط

3ـ كوهپایه ،بالاترین نقطه ی كوه است.

صحیح
غلط

4ـ « دماوند » بلندترین قله ی ،رشته كوه زاگرس است .

صحیح
غلط

ه: به سؤالات زیر پاسخ دهید.
1ـ چهار مورد از وسایل آموزش و یادگیری جغرافیا را نام ببرید ؟1نمره

2ـ مركز استان های داده شده را بنویسید؟2 نمره

• سنندج ( ................................... )
• گلستان ( ................................... )
• كرمان ( ................................... )
• خوزستان ( ................................... )

3ـ ازقطب نما چه استفاده ای می كنیم؟1نمره
4ـ دو كوه داخلی ایران را نام ببرید؟1نمره
5 ـ رنگ « قهوه ای پررنگ » در نقشه نشانه ی چیست؟1 نمره
6 ـ از جلگه های شمال ایران فقط دو جلگه را نام ببرید ؟ 1نمره


ی: مفاهیم زیر راتعریف كنید.2نمره
آبرفت
كوهپایه

درس علوم

1 . کوچکترین واحد ساختمانی بدن موجودات زنده چه نام دارد ؟

الف) استخوان
ب) سلول
ج) رگ
د ) پوست

2 . میکروسکوپ چیز ها را تا چند برابر بزرگ تر نشان می دهد.؟

الف) 10برابر
ب) 100برابر
ج) هزار برابر
د) 20برابر

3. خاکی در آن گیاه کاشته می شود باید چگونه باشد؟

الف) خشک باشد
ب)سفت باشد
ج) مرطوب ونمناک باشد
د)موارد الف وب صحیح است

4. بهترین موقع برای سم پاشی آفت ها چه موقع می باشد؟

الف ) حشره ی بالغ
ب) حشره در تخم
ج) حشره در پیله
د) نوزاد حشره

5 . کدام جانور انگل است؟

الف)کرم خاکی
ب) ملخ
ج) کرم آسکاریس
د) هیچ کدام

6 . هوای اطراف ما کدام حالت را دارد؟

الف) جامد
ب) مایع
ج) گاز
د)محلول

7 . در کدام یک از مکان های زیر از آیینه ی بر آمده استفاده می کنند؟

الف) خیاطی
ب) سرپیچ جاده ها
ج) آزمایشگاه
د)در ساختن کوره ی آفتابی

8 . رشد وتقسیم سلول تا پایان عمر ادامه دارد

صحیح
غلط

9 . گردو خرما وزعفران جزء ادویه ها هستند.

صحیح
غلط

10 . در محلول ها ماده ی حل شونده خود به خود از حلال جدا می شود.

صحیح
غلط

11 . اگر آب دریا را از صافی رد کنیم آب آشامیدنی به دست نمی آید.

صحیح
غلط

12 . جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

*سبزی رنگ برگ ها به سبب وجود ماده ای به نام ................................. است.
*برای جدا کردن مخلوط آب و شن از ......................................استفاده می کنیم.
*هر قدر زاویه ی بین دو آیینه راکوچک تر کنیم تعداد تصویرها ................. می شوند.

13 . اصلاحات زیر را تعریف کنید.

الف )آوند:......
ب) انگل:..............
ج) باز تابش نور:.....

14 . وظیفه ی سلول روده وسلول استخوان را بنویسید.

15 . دو تفاوت موجود زنده وموجود غیر زنده را بنویسید.

16 . در پاییز برگ درختان زرد می شود چه ماده ای در برگ آسیب دیده است؟

17 . دو فایده ی شخم زدن را بنویسید.

18 . کدام یک از کرم ها برای کشاورزی مفیداست؟ چرا؟

19 . کار کشاورزی یعنی....

20 . دو راه مبارزه با آفت را بنویسید

21 . برای جلوگیری از انتشار کرم کدو چه باید کرد؟(دو مورد)

22 . دور جانورانی که مهره دار است خط بکشید .
گنجشک-مرغ- کرمک- گاو- مار- حلزون- پروانه

23 . چه چیز های در بازتابش نور موثر هستند؟

24 . دو فایده ی کوره ی آفتابی را بنویسید.

درس تاریخ

1. مهم ترین مشكل انسان نخستین فراهم كردن غذا بود.

صحیح
غلط

2 . باچیره شدن یك فرمانروا بر چند شهر وروستا كشور به وجود آمد.

صحیح
غلط

3 . نمرود دستور داد حضرت موسی را در آتش بیندازند.

صحیح
غلط

4 . كورش كه رهبر پارس ها بود ماد ها را شكست داد.

صحیح
غلط

5 . جنس اولین ابزار انسان نخستین از چه بود؟

الف) سنگ
ب)آهن
ج)چوب
چرم

6 . انسان ها با یاد گرفتن چه فنی توانستند در یك جا ساكن شوند.

الف) دامپروری
ب) خانه سازی
ج) كشاورزی
د)ساختن ابزار

7 . اولین شهر در ایران در كنار كدام یك از رود های زیر به وجود آمد؟

الف) دجله
ب) فرات
ج)كارون
د) نیل

8 . خداوند به كدام یك از پیامبران ماموریت داد خانه ی كعبه را از نو بسازد؟

الف) حضرت ابراهیم
ب) حضرت موسی
ج) حضرت نوح
د)حضرت عیسی

9 . ماد ها در دامنه ی كوه الوند كدام شهر را ساختند؟

الف) ایلام
ب)شوش
ج) بابل
د)هگمتانه

10 . در جای خالی كلمه ی مناسب بنویسید.

*خداوند در مقایسه با حیوانات به انسان یكی دست های توانا داده دیگری نیروی .............................داده.
*انسان های نخستین اولین حیوانی كه اهلی كردند ................................بود.
*رسیدگی به كار مالیات ها و حساب كردن آن ها باعث اختراع .........................شد.
*گروهی از مردم ستم دیده دعوت حضرت.............................. را پذیرفتند.

11 . ما چگونه به زندگی انسان های غار نشین وابزار و وسایل آن ها پی می بریم؟

12 . نخستین شهر ها چگونه به وجود آمدند؟

13 . كشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجود آورد؟

14 . چرا ماد ها نتوانستند جلوی حمله ی آشوری ها را بگیرند؟

15 . از چه زمانی سرزمین ما ایران نامیده شد؟

چهارم دبستان پسرانه ی شاهد مریوان درس مدنی

1 . خانواده های كه بیش از دو فرزند دارند پر جمعیت هستند. .

صحیح
غلط

2 . اگر در منزل هر چیزی را سر جای خود قرار دهیم نشانه ی نظم است.

صحیح
غلط

3 . مدرسه اولین خانه ی ماست. .

صحیح
غلط

4 . كدام یك از كار ها را غیر از روز جمعه نمی توانیم در روز های دیگر انجام دهیم.

الف)دیدن اقوام
ب) گردش
ج) نماز جمعه
د) نظافت

5 . چه كسی با همكاری كاركنان مدرسه برنامه ی كار مدرسه را تنظیم می كند.

الف) ناظم
ب) دفتر دار
ج) معلّم
د) مدیر

6 . مردم در مسجد برای حل مشكلات محلّه ی خود چه می كنند؟

الف) نماز می خوانند
ب) دعا می كنند
) مشورت می كنند
د) هیچ كدام

7 . در جای خالی كلمه ی مناسب بنویسید.

*خانواده با ..............................زن ومرد به وجود می آید.
*مدرسه محل تعلیم و................................است.

8 . چرا دین اسلام به خانواده اهمّیت زیادی داده است؟

9 . وظیفه ی معلّم در مدرسه چیست؟

10 . نماز جماعت درمسجد چگونه بر گزار می شود؟

 

 

.: Weblog Themes By Pichak :.


Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

سالار عقیلی - وطنم


parsskin go Up
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
بک لینک فا