تبلیغات
پنجره ی چهارمی ها - سوالات فارسی کلاس چهارم

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ


پنجره ی چهارمی ها
 
برای یاد گیری دانش تلاش نیاز است

محل درج آگهی و تبلیغات
 

 

 

ردیف

سوال

 

 

 

 

بارم

1

برای اسمهای زیر دو صفت مناسب بنویسید .

                                                                      

1

2

كلمه های مركب زیر را بسازید و با هر یك جمله بنویسید .

....................... + رود = ................               ..............................................................

خوش + .................. = ................                ................................................................

1

3

جدول زیر را كامل كنید .

كلمه                          جمله              معنا                                        

ذبح

معالجه

1

4

جدول زیر را كامل كنید .

كلمه                                     هم معنی                           مخالف                                          

اسراف :

قدرت :

1

5

جمله های زیر را كامل كنید .

الف) من ورزش را برای آن دوست دارم كه ............................................................ .

ب) برای سلامت و شادابی ورزش و هوای پاك........................................................... است.

1

6

جمع كلمات زیر را بنویسید .

طفل =                        مدرسه =                                    فكر =                                ولی=

1

7

اصل كلمه های زیر را بنویسید .

نگه :                           همره:                  سپه:                         بوعلی :

1

8

در جلمه ی زیر به جای جمله داخل كمانك جمله های دیگر بگذار . كه همان معنی را بدهد.

الف) نازنین آنچه را خوانده بود در برابر جمع ( به فراموشی سپرد.)

ب) مادر از بیماری او ( اطلاع حاصل كرد.)

            ســــــوال                                                                    صفحه ی  2             

بارم

1

مانند نمونه دو كلمه دیگر بنویس .

رفت+ آمد = رفت و آمد

......... + ........ = ...................                              ......... + ........ = ...................         

                    

1

2

در دو بند بنویسید كه اگر مدرسه قانون نداشت چه اتفاقی می افتاد .

 

1

3

موضوع انشاء  1ـ نامه ای به یك همكلاسی خود بنویسید

 2ـ فصل زمستان را چگونه می بینید آنرا توصیف كنید .

موضوع بصورت آزاد

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................

 

ابتدایی راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی
سؤالات تستی فارسی چهارم ابتدایی

1– به جزء اصلی جمله که انجام گرفتن کاری یا روی دادن حالتی را نشان می دهند، ... می گویند؟
الف) فعل ×
ب) فاعل
ج) حرف ربط
د) مفعول

?– کدامیک از کلمات زیر هم خانواده «جهاد» هستند؟
الف) مجتهد
ب) اجتهاد
ج) جاهل
د) جهد ×

3– وقتی که بعد از مطلبی سه نقطه می گذاریم، یعنی ...
الف ) مطلب تمام شده است.
ب) بقیه مطلب را نمی دانیم.
ج) آن مطلب را از کسی نقل کرده ایم.
د) آن مطلب ناتمام است و دنبال آن نوشته نشده است.×

4– معنی «کرخ» کدام است؟
الف) سوراخ
ب) سست
ج) بی حس
د) موارد ب و ج ×

5– امیدواری را از کدام مَثَل زیر می توان نتیجه گرفت؟
الف) عاقبت جوینده، یابنده است. ×
ب) قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.
ج) خفته را خفته کی کند بیدار؟
د) هر که بامش بیش، برفش بیشتر.

6– شعر «دو کاج» اثر کیست؟
الف) محمدتقی بهار
ب) محمد جواد محبت ×
ج) پروین دولت آبادی
د) قیصر امین پور

7– در بیت «از ظلمت خود رهاییم ده / با نور خود آشناییم ده» منظور شاعر از ظلمت خود رهاییم ده» چیست؟
الف) مرا از ظلم و ستم دور کن.
ب) مرا از تاریکی نجات بده.
ج) دل مرا با نور خداشناسی و خداپرستی آشنا کن.
د) مرا از نادانی خود نجات بده. ×

8– درجمله روبرو فاعل کدام است؟ "پرستوها بهار و تابستان را به آسودگی به سر می برند."
الف) آسودگی
ب) بهار و تابستان
ج) پرستوها ×
د) می برند

9– در جمله روبرو فعل کدام کلمه است؟ "مهر مادری پرستوها در میان جانوران دیگر همتا ندارد"
الف) جانوران
ب) مهر مادری
ج) پرستوها
د) ندارد×

10– کدامیک از کلمات زیر را با «ات» نمی توان جمع بست؟
الف) قطره
ب) افتخار
ج) هزینه ×
د) تعطیل

11– وقتی مطلبی را از کسی نقل می کنیم آن را داخل .... قرار می دهیم؟
الف) خط تیره ( _ _ )
ب) گیومه « » ×
ج) پرانتز ( )
د) چند نقطه

12– تألیف یعنی:
الف) بررسی و جمع کردن اطلاعات
ب) تحقیق کردن
ج) جمع آوری مطالب و نوشتن کتاب ×
د) تحمل کردن

13– یک یا چند کلمه که معنی کاملی داشته باشد، .... نامیده می شود.
الف) جمله ×
ب) دوستان
ج) مثل
د) شعر

14– در جمله "آفتاب نزدیک به غروب بود که پترس از ده بر می گشت." کدام کلمه «کلمه ربط» است؟
الف) که ×
ب) به
ج) از
د) بر

15– مصراع یعنی چه؟
الف) نام دیگر یک بیت شعر است.
ب) هر قسمت را یک شعر می گویند.
ج) هر قسمت یک بیت شعر را می گویند. ×
د) دو بیت یک شعر را مصراع گویند.

16– هم خانواده کدام گزینه درست نیست؟
الف) مونس، انیس، انس
ب) توصیف، وصف، صفت
ج) تحسین، محسن، احسان
د) زمان، زمین، زمینه ×

17– زمین «بایر» یعنی ....
الف) زمینی که در آن کشت می شود.
ب) زمینی که آباد باشد و محصول از آن برداشت کنند.
ج) زمینی که آباد نباشد و در آن کشت نشود.
د) زمین مناسب کشاورزی. ×

18– از نوشته های زیر کدام جمله نیست؟
الف) درختان و شاخه های در هم رفته ×
ب) امروز هوا خیلی گرم است.
ج) علی شاگرد زرنگی است.
د) مریم دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی است.

19– کدامیک از دانشمندان زیر درباره دینهای گوناگون و آداب و رسوم ملل تحقیق کرده است؟
الف) زکریا
ب) نظامی
ج) ابوریحان بیرونی ×
د) محمد تقی بهار

20– مصراع دوم "ای یاد تو مونس روانم" کدام مصراع زیر است؟
الف) با نور خود آشناییم ده
ب) بی نام تو نامه کی کنم باز
ج) جز نام تو نیست بر زبانم ×
د) هم قصه نانموده خوانی

21– متن زیر از چند جمله تشکیل شده است؟
«حسین فهمیده، نوجوانی کوچک بود که حماسه ای بزرگ آفرید. او طفل سیزده ساله ای بود که نارنجک به خود بست و زیر تانک رفت.»
الف) ? جمله ×
ب) ? جمله
ج) ? جمله
د) ? جمله

22– املای کدام کلمه زیر غلط است؟
الف) تحدید کردن = ترساندن ×
ب) مرحبا = آفرین
ج) موقتاً = به طور موقت
د) بوم = جغد

23– در بیت مقابل چه چیز تشبیه شده است؟
تک درخت ناروان شد رنگ رنگ
زرد شد آن چتر شاداب قشنگ
الف) درخت نارون به رنگ زرد
ب) چتر به درخت نارون
ج) درخت نارون به چتر ×
د) رنگ به رنگ به قشنگ

24– هم معنی کلمه «واپسین» کدامیک از کلمه های زیر است؟
الف) آخرین ×
ب) پی در پی
ج) پشت
د) بعد از

25– کدامیک از کلمات زیر جمع نیست؟
الف) مفاخر
ب) ارتعاشات
ج) نقایص
د) واپسین ×

26– هم معنی کلمه «مونس» کدام است؟
الف) رهایی
ب) همدم ×
ج) جان
د) نجات

27– به کسی یا چیزی که کاری از او سر می زند، .... می گویند.
الف) فاعل ×
ب) مفعول
ج) فعل
د) اسم

28– هم خانواده کلمه مونیس، ظلمت، لغزش به ترتیب کدام دسته از کلمات زیر است؟
الف) سریع، مظلوم، نظران
ب) انیس، ظالم، غرش
ج) انس، ظالم، لغزان ×
د) ظلم، انس، لغزیدن

29– مفرد کدام یک از کلمات زیر غلط نوشته شده است؟
الف) قرون: سالها ×
ب) ملل: ملتها
ج) حوادث: حادثه ها
د) رسوم: رسمها

30– کدامیک از موارد زیر اسم مرکب نیست؟
الف) رستم آباد
ب) خدمتگزار
ج) مستضعفان ×
د) خودکار

31– کدامیک از جملات زیر پرسشی نیست؟
الف) رازی چند سال پیش از این می زیست؟
ب) عمر این درخت چقدر می باشد؟
ج) جشن درختکاری چه روزی است؟
د) نزدیک درخت آتش روشن نکنید. ×

32– در بیت زیر چند اسم وجود دارد؟
از زمین خشک می روید گیاه
چشمه می جوشد، آب می افتد به راه
الف) چهار اسم ×
ب) پنج اسم
ج) سه اسم
د) دو اسم

33– در پایان جمله ای که به صورت پرسشی خوانده می شود، چه نشانه ای می گذاریم؟
الف) ؟ ×
ب) (.)
ج) !
د) ؛

34- کتاب «حاوی» اثر کیست؟
الف) ابو ریحان بیرونی
ب) مولوی
ج) محمدبن زکریای رازی ×
د) ابوعلی سینا

35– کلمه ای که با آن کسی یا حیوانی یا چیزی را نام می بریم، چه ... می گویند؟
الف) فاعل
ب) اسم ×
ج) صفت
د) مفعول

36- «من جانداری هستم که دی اکسید کربن هوا را می گیرم و اکسیژن پس می دهم و غذایم را از خاک می گیرم.» نام من چیست؟
الف) ماهی
ب) انسان
ج) درخت ×
د) موجود آبزی

37 – به کسی که به چیز ناشناخته ای پی می برد، ... می گویند.
الف) مخترع
ب) مدرس
ج) کاشف ×
د) ریاضیدان

38– کلمه ای که درباره اسم توضیح می دهد حالت و چگونگی آن را بیان می کند ... نامیده می شود.
الف) فاعل
ب) حرف ربط
ج) فعل
د) صفت ×

39– در کدام جمله فعل، داشتن حالت را نشان می دهد؟
الف) گراهام بل تلفن را اختراع کرد.
ب) پسران دهقان با گاو آهن و بیل زمین را کندند.
ج) پرستوها در پاییز کوچ می کنند.
د) کودک بینوا گرسنه بود. ×

40– در کدام کلمه «گاه» به معنی دقت و زمان است؟
الف) صبحگاه ×
ب) دانشگاه
ج) ورزشگاه
د) درگاه

41– نشد گنج پیدا ولی رنجشان.
الف ) یک مصراع است ×
ب ) یک شعر و یک بیت است
ج ) یک شعر است
د ) یک بیت است.

42– در جمله «پترس پسری شجاع از مردم هلند بود.» صفت کدام است؟
الف) پترس
ب) شجاع ×
ج) پسری
د) هلند

43– مفهوم «گوهرفشانی» در بیت زیر چیست؟
می شنیدم اندر این گوهر فشانی
رازهای جاودانی، پندهای آسمانی
الف) منظور ریختن قطرهای باران است. ×
ب) منظور حفظ اسرار با ارزش است.
ج) منظور شنیدن پندهای با ارزش است.
د) منظور گوهری با ارزش است.

44– کاشف الکل کیست؟
الف) ابوریحان بیرونی
ب) ابو علی سینا
ج) گراهام بل
د) محمدبن زکریای رازی ×

45– سعدی دانا را به .... و نادان را به .... تشبیه کرده است.
الف) مشک – طبله عطار
ب) طبل غازی – طبله عطار
ج) طبله عطار – مشک
د) طبله عطار – غازی ×

46– در جمله «برق چون شمشیر بران پاره می کرد ابرها را» چه چیزی به چه چیزی تشبیه شده است؟
الف) شمشیر به بران
ب) شمشیر بران به برق
ج) بران به شمشیر
د) برق به شمشیر بران ×

47– در بیت زیر چند اسم وجود دارد؟
کرد دهقان دانه ها را زیر خاک
کرد کوته شاخه پیچان تاک
الف) ?
ب) ? ×
ج) ?
د) ?

48– معنی کلمه «پوران» چیست؟
الف) کشتزار
ب) پسران ×
ج) فرزندان
د) جستجو کردن

49– مخالف کلمه «وحشی» کدامیک از کلمات زیر است؟
الف) اهلی ×
ب) پرخاشگر
ج) تندی
د) دارنده

50– عبارت «دو کس رنج بیهوده بردند یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.» چند جمله است؟
الف ) ? جمله
ب ) ? جمله
ج ) ? جمله ×
د ) ? جمله

51– این سخن از کیست؟
«بدان که پیکار در میدان جنگ از تجارت و کسب حلال آسانتر است.»
الف) امام علی (ع)
ب) امام رضا (ع)
ج) امام محمد باقر (ع)
د) امام جعفر صادق (ع) ×

53– در این جمله چند صفت هست؟ «این پزشک، دانشمند و کاشف عالی مقام، از مفاخر بزرگ کشور ماست.»
الف) 3
ب) 4
ج) 2
د) :5 ×

54– در جاهای خالی عبارت زیر را به ترتیب چه علامتهایی باید گذاشت؟
«واتسن با شعف فریاد زد .... دستگاه کار می کند. ... صدای شما را شنیدم .... عاقبت موفق شدید .... »
الف) : - . - ! - .
ب) ! - . - ! - !
ج) : - ! - ! - ! ×
د) : - ! - . - .

55– جمع کلمه های «اطلاع قرن، نقص» کدام دسته از کلمات زیر است؟
الف) اطلاعات – اقران – نواقص
ب) مطلع – اقران – ناقص
ج) اطلاعات – قرون – نقایص ×
د) مطلع – قرون – ناقص

56– کدامیک از کلمه های زیر مخالف «حبیب» است؟
الف) درست
ب) دشمن ×
ج) ضعیف
د) مهربان

57– نگارش کدام جمله نادرست است؟
الف) من در مدرسه امروز درس نخواندم. ×
ب) چرا دیر آمدی ؟
ج) هوا چه گرم است !
د) پاکیزگی از ایمان است.

58– رابطه سرد و گرم مثل رابطه شب است به ...
الف) روشنایی
ب) روز ×
ج) تاریکی
د) نور

59– در جمله «رازی برای رسیدن به هدف روز و شب به آزمایشهای مختلف می پرداخت.» فاعل کدام است؟
الف) می پرداخت
ب) رازی ×
ج) هدف
د) روز

60– کدامیک از کتابهای زیر تألیف سعدی قرن هفتم می باشد؟
الف) مثنوی و حاوی
ب) بوستان و گلستان ×
ج) چهار مقاله و گلستان
د) بوستان و شاهنامه

61– کدامیک از کلمات زیر مرکب است؟
الف) مشقت
ب) بازیگر ×
ج) اهریمن
د) مسکین

62– در بیت "گفت طوطی ارمغان بنده کو؟ / آنچه دیدی، آنچه گفتی، بازگو" چند فعل وجود دارد؟
الف) ? فعل
ب) ? فعل
ج) ? فعل ×
د) ? فعل

63– کدامیک از جملات زیر خبری است؟
الف) قطره تنها چرا بی رنگ ماند؟
ب) چگونه در امتحان فارسی موفق شدی؟
ج) چرا اسراف کردن زشت و ناپسند است؟
د) کبوتر در آسمان پرواز می کند. ×

64- نشانی پایانی کدام جمله نادرست است؟
الف) مریم به مسافرت رفت.
ب) چه وقت اول سال بود؟
ج) عجب، اول سال بود؟ ×
د) اول سال بود.

65– مخالف کلمه «غنی» کدام کلمه است؟
الف) فقیر ×
ب) فقرا
ج) ثروتمند
د) فقر

66– کدامیک از کلمات زیر را با «ات» نمی توان جمع بست؟
الف) حشره
ب) سهل ×
ج) گنجشک
د) اختراع

67- کدام کلمه با کلمات دیگر متفاوت است؟
الف) شیرین سخن
ب) سهل ×
ج) کتابخانه
د) خشمناک

68– کدامیک از کلمات زیر فارسی نیستند و از زبانهای دیگر وارد فارسی شده اند؟
الف) اتوبوس ×
ب) دریا
ج) باران مقالات فرهنگی و اجتماعی
 

 
.: Weblog Themes By Pichak :.


Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

سالار عقیلی - وطنم


parsskin go Up
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
بک لینک فا