تبلیغات
پنجره ی چهارمی ها - سوالات ریاضی کلاس چهارم

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ


پنجره ی چهارمی ها
 
برای یاد گیری دانش تلاش نیاز است

محل درج آگهی و تبلیغات
 
ریاضی

الف) رقم یکان هزار عدد966753 چند است ؟(5/.)

 

               3            6                    9        8

 

2) به زاویه ای که از زاویه راست  بزرگ تر باشد چه می گویند ؟(5/.)

 

             باز                       تند                     قائمه  رقم یکان هزار عدد966753 چند است ؟(5/.)

 

               3            6                    9        8

 

2) به زاویه ای که از زاویه راست  بزرگ تر باشد چه می گویند ؟(5/.)

 

             باز                       تند                     قائمه

 

 3

 

در هر مستطیلی ضلعهای روبرو با هم .................و...................هستند.(5/.)4) کدام یک از اعداد زیر بر2بخش پذیر هستند ؟(5/.)

 

        783                  475              36               17

 

 5) اعداد زیر رابه حروف و رقم بنویسید.(5/1)          .............................................................................358246 

 

چهارصدوسی وشش میلیون ودویست وچهل هزاروصدوهفتادویک.................................................................

 

6)حاصل عبارت های زیر را بدست آورید(5/1)

 

                          =( 12+  42)- 96                     = (28+ 150)-  378 

 

                           =( 6 - 12 ) × 21                                                   

 

   

 

 7) حاصل عبارت های زیر را بدست آورید:(2)

 

                                                                     = 40 × 68                                       2416          534 

 

                                   324              27×             

 

8) یک مثلث قائم الزاویه رسم کنید که طول ضلع  های زاویه قائمه ی آن2و3  سانتی متر باشد وتر این مثلث چند سانتی متر است؟

 

9)بارقم های 2و5 و3 و8 و6کوچکترین و بزرگترین عدد پنج رقمی رابنویسید که بر 2بخش پذیر باشد.(1)

 

10)تقسیم کنید:(2)            41    1754            7       365                   3     96

 

11) اندازه یک ضلع باغچه 15متروضلع دیگر آن 8 متر است محیط آن چند متر است؟(1)

 

12) شکل زیر چه کسری را نشان می دهد؟ کسر مساوی با آن را بنویسید:(5/.)       

 

   o o o o   

 

                                                                              o o o o

 

o o o o 

 

   13) جمع و تفریق کنید:(2)               1     3                                          6     8

 

                                                12    4                                        14   14     

 

        

 

4           1

 

9     18           14) مساحت یک موزاییک به ضلع 15 سا نتی متر چقدر  است؟(5/.)

 

15) ساده ترین کسر مساوی هر یک از کسرهای زیر را بنویسید:(1)

 

                 45                                 30

 

                  75                                36            

 

16) در یک متوازی الاضلاع طول یک ضلع آن 12 سانتی متر و ارتفاع آن 5 سا نتی متر است. مساحت این متوازی الاضلاع چند سانتی متر است ؟(1)

 

17) 24 کیسه کود شیمیایی را که وزن هر کدام 9 کیلو گرم است را بین 3 زارع به طور مساوی تقسیم میکنیم به هر نفر چند کیلو گرم کود شیمیایی رسیده است؟(5/1)

 

18) در عبارت های زیر علامت  بگذرارید:(5/1)

 

     2            1                    7            4             

 

1-یک کارگاه مجسمه سازی در منطقه اسلام آباد روزانه 9 مجسمه بزرگ درست و بعد از رنگ آمیزی آنها را به 45300تومان می فروشد . قیمت هر مجسمه بطور متوسط چند تومان می باشد؟


 

2-ماشینی فاصله تهران تا زنجان را که 485کیلو متر می باشد در طی 7ساعت طی می کند حساب کنید این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟


 

 


 

3-علی بعد از وارد شدن به یک کتابفروشی با 5400تومان پول 9 جلد دفترچه خرید . قیمت هر جلد دفترچه چند تومان می باشد؟


 

 


 

4-باغداری 24 جعبه سیب که هر کدام 20 کیلو گرم بود به 12 خانوار بی بضاعت بطور مساوی اهدا کرد. به هر خانوار چند کیلو سیب رسیده است؟


 

 


 

5-حسین به میدان میوه و تره بار رفته ویک جعبه پرتقال که 16 کیلو گرم بود خرید و بابت آن 10400 تومان پول داد . حسین هر کیلو پرتقال را چند تومان خریده است؟


 

6-دانش آموزان دبستان سعدی برای خرید پوشه کار ارزشیابی توصیفی این دبستان مبلغ 135000تومان کمک کرده اند که با این مبلغ می توان  90 پوشه کار خرید. قیمت هر پوشه کار چند تومان می باشد؟


 

7-چهار نفر باغدار روی هم48256متر زمین زراعی دارند .اگر اینها بخواهند زمین های خودشان را بین خودشان تقسیم کنند به هر کدام چند متر زمین می رسد؟


 

 


 

8-به هر چهار ضلعی که ضلعهای روبروی آن با هم موازی باشد .........................می نامند.


 

9-در هر متوازی الاضلاع ضلعهای روبرو باهم ...............و..................هستند.


 

10-در هر متوازی الاصلاع قطرها همدیگر را ....................می کنند.


 

11-تفاوت بین مستطیل و متوازی  الاضلاع چیست؟


 

 


 

12-با استفاده از خط کش و پرگار متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن 3 و 4سانتی متر باشد.


 

 


 

13-با استفاده از خط کش متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قطر آن 3 و 5 سانتی متر باشد.


 

 


 

14-هر مستطیل یک متوازی الاضلاع است که زوایه های آن ....................می باشد.


 

15-در مستطیل قطرها باهم ................ولی در متوازیالاضلاع قطرها بر هم ......................نیستند.


 

16-با استفاده از خط کش و پرگار مستطیلی رسم کنید که اندازه های دو ضلع متوالی آن 3 و 4 سانتی متر باشد.


 

17-واحد اندازه گیری مایعات .....................است.


 

18-یک مستطیل به دلخواه رسم کنید که تمام ضلعهای َآن باهم برابر باشد. نام دیگر این شکل چیست.


 

 


 

19-در هر متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم ..........و ..........هستند.


 

20-در هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو با هم ....................هستندو هر قطر از..........قطر دیگرمی گذرد.


 

21-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آنها4و3 سانتی متر باشد.


 

 


 

22-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن 5و3 سانتی متر بوده و زاویه قائمه داشته باشد.


 

 


 

23-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قطر آن 4و6  سانتی متر باشد.


 

 


 

24-در هر مستطیل اضلاع روبرو با هم .....................و.................و زاویه های آن ............... وقطرها با هم ................و هر قطر از .............قطر دیگر می گذرد.


 

25- یکی از شباهتهای متوازی الاضلاع و مستطیل این است که در هر دو ..................روبرو با هم ......................و ..................هستند.


 

26-تفاوتهای بین متوازی الاضلاع و مستیطل  را بیان کنید.


 

 


 

27-واحد اندازه گیری مایعات ...................است.


 

28-در هر لوزی ضلع های روبرو با هم .................و ..............هستند.زاویه های روبرو با هم ............. وقطر ها همدیگر را...........می کنند وقطر ها بر هم .................


 

29-به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشد ......................می گوییم. و به هر متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گویند.


 

30-با استفاده از دوو خط عمود یک لوزی رسم کنید که طول قطر های آن6 و4  سانتی متر باشد.


 

 


 

31-یک لوزی رسم کنید که طول هر ضلع آن4سانتی متر باشد.            


 

 


 

33- قیمت یک مداد 90 تومان است با 700 تومان پول حد اکثر چند مداد می توان خرید و چند تومان باقی خوهد ماند؟


 

 


 

34-برای خریدن25دفتر فانتزی15000تومان پول پرداخت شده است قیمت هر دفتر چند تومان می باشد؟


 

 


 

35-کشاورزی 32 جعبه سیب را به قیمت 48000تومان فروخت . این کشاورز هر جعبه سیب را چند تومان فروخته است؟ -علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را می خواند. قرآن علی 696صفحه دارد و او هر روز24 صفحه می خواند. او در چند روز قرآن را تمام می کند؟       


 

 36-علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را می خواند. قرآن علی696 صفحه دارد و او هر روز 24صفحه می خواند. او در چند روز قرآن را تمام می کند؟       


 

نوشته شده در جمعه 31/2/89ساعت 4:46 عصر توسط فهیمه شکری نظرات ( 5 ) |

 


نمونه سوالات ریاضی


1-با رقم و با حروف بنویسید.


سیصد میلیون و چهارصدو سی و پنج هزار


705000000001

-با رقم و با حروف بنویسید.

سیصد میلیون و چهارصدو سی و پنج هزار


 

705000000001


 


 

2 – مریم کاسه ای را با 9 لیوان آب پر کرد . گنجایش لیوان چه کسری از گنجایش کاسه است ؟


 

3 – من چه شکلی ام ؟ هر دوضلع متوالی ام بر هم عمودند ، دو قطرم با هم مساوی و بر هم عمودند . شکلم را رسم کن .


 

4 – با رقم های 8 ، 5 ، 3 عددهای سه رقمی بنویس که بر 5 بخش پذیر باشند .


 

5 – شهاب با یک قطعه سیم به طول 44 سانتی متر یک لوزی ساخته است . طول هر ضلع لوزی چند سانتی متر است ؟


 

6 – جمله های صحیح را با (ص) و جمله های غلط را با (غ) مشخص کنید .


 

-         هر مربع ، یک لوزی است . (          )


 

-         در هر متوازی الاضلاع قطرها بر هم عمودند. (            )


 

-         در مربع دو ضلع روبرو بر هم عمودند . (           )


 

-         در مستطیل قطرها با هم برابرند . (            )


 

7 – باغی است به شکل مستطیل که طول آن 315 متر و عرض آن 153 متر کم تر از طول آن است . محیط این باغ چند متر است ؟


 

8 – با 75800 تومان حداکثر جند دفتر 850 تومانی سیمی می توانیم بخریم و چند تومان برایمان باقی می ماند ؟


 

9 – امیر از کتابخانه مدرسه یک کتاب گرفت . این کتاب 145 صفحه دارد . او هفته ی گذشته 43 صفحه و این هفته 54 صفحه از آن را خوانده است . او چند صفحه را نخوانده است ؟


 

10 – در بین اعداد زیر دور اعدادی که بر2 بخش پذیر هستند و زیر اعدادی که بر 5 بخش پذیر هستند خط بکشید .


 

                                                        343 -  276 – 960 – 570 – 238


 

11 – یک لوزی رسم کنید که طول هر ضلع آن 3 سانتی متر باشد .


 

12 – پاره خطی به طول 4 سانتی متر رسم کرده و خط (م  و ) را بر آن عمود کنید .


 

13 – در تقسیمی مقسوم 47050 و مقسوم علیه 52 است در این تقسیم خارج قسمت و باقیمانده را به دست آورده و عبارت های درستی آن را بنویسید .


 

14 –  مجموع و اختلاف بزرگترین و کوچکترین عدد سه رقمی را در هم ضرب کنید و جواب را به دست آورید  


 

15 – ذوزنقه ای رسم کنید که دارای یک زاویه ی قائمه باشد .  

 


 

1 )  اندازه ی هر پاره خط را ..............  آن پاره خط می گویند .


 

 


 

2 )  اندازه ی دور هر شکل را ..............  آن شکل می گویند .


 

 


 

3 )  به هر مثلث که .............. هم اندازه داشته باشید ، مثلث متساوی الاضلاع می گوییم .


 

 


 

4 )  هر مثلث که دو ضلع هم اندازه داشته باشد را مثلث .............. می نامیم .


 

 


 

5 )  چهارضلعی که هم ضلع های برابر دارد و هم قطرهای برابر ..............  نام دارد .


 

 


 

6 ) هر مثلثی که ضلع های هم اندازه داشته باشد مثلث .............. نام دارد .


 

 


 

7 ) محیط مربعی به ضلع 6 سانتیمتر با محیط مثلث متساوی الاضلاعی که ضلع آن ..............  سانتیمتر است برابر می باشد .


 

 


 

8 ) محیط مثلث متساوی الاضلاع  .............. برابر ، طول ضلع آن است .


 

 


 

9 ) به قسمتی از خط راست که دو سر مشخص داشته باشد  .............. می گویند .


 

  مسئله های زیر را حل کنید


 

 


 

1 ) محیط مثلث متساوی الساقینی  14 سانتیمتر است . اگر ضلع سوم آن 4 سانتیمتر باشد  دو ضلع دیگر آن چند سانتمتر هستند ؟


 

 


 

 


 

2 ) محیط یک مثلث متساوی الاضلاع 24 سانتیمتر است . اگر محیط این مثلث با محیط مربعی برابر باشد . طول هر ضلع این مربع چقدر است ؟


 

 


 

  


 

3 ) محیط مربعی 20 سانتیمتر است . اندازه یک ضلع آن چند سانتیمتر است ؟


 

 


 

 


 

4 ) عرض مستطیلی 6 سانتیمتر و طول آن دو برابر عرض آن است . اندازه طول را حساب کنید ؟


 

محیط مستطیل چقدر است ؟


 

 


 

 5 ) زهرا یک تکه سیم به طول 16 سانتیمتر را به شکل مربع در آورد . اندازه طول هر ضلع مربع چند سانتیمتر است ؟


 

 


 

 


 

6 ) زیبا با یک تکه سیم به طول 15 سانتیمتر یک مثلث متساوی الاضلاع درست کرد . اندازه طول هر ضلع مثلث چند سانتیمتر است ؟


 

  


 

7 ) مثلث متساوی الساقینی داریم که اندازه هر ساق آن 8 سانتمتر و ضلع سوم آن 2 سانتیمتر است . محیط این مثلث را حساب کنید ؟


 

 


 

 


 

8 ) محیط مربعی به ضلع 6 سانتیمتر چند سانتیمتر می شود ؟  


 

 


 

 


 

9 ) محیط مثلث متساوی الاضلاعی که طول هر ضلع آن 4 سانتمتر باشد ، چند سانتیمتر می شود ؟


 

 


 

 


 

10 ) قاعده مثلث متساوی الساقینی 6 سانتیمتر و هر ساق آن 10 سانتیمتر است . محیط آن چند سانتیمتر است ؟


 

 


 

 


 

11 ) اندازه ضلع مربعی 4 متر است . محیط آن چند متر است ؟ محیط آن چند سانتیمتر است ؟


 

 


 

 


 

12 ) مقوایی به شکل مستطیل داریم  اندازه ضلع بزرگ مستطیلی 8 متر و ضلع کوچک آن 4 متر است . محیط این مقوا چقدر است ؟


 

 


 

 


 

              13) محیط یک هشت ضلعی منتظم که اندازه هر ضلع آن 7 سانتیمتر است را حساب کنید  .


 

   
.: Weblog Themes By Pichak :.


Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

سالار عقیلی - وطنم


parsskin go Up
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
بک لینک فا